Tôn Chỉ

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

“PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT”

LÀNG A DI ĐÀ DƯỚI SỰ DÌU DẮT CỦA CS. DIỆU ÂM THIỆN NHÂN, LUÔN LẤY GIẢNG KINH GIÁO HỌC, CHUYÊN TU CHUYÊN HOẰNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀM SỰ NGHIỆP ĐỘ SANH!

 

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG : 3 KHÔNG
“KHÔNG PHÂN BIỆT – KHÔNG CHẤP TRƯỚC – KHÔNG THỊ PHI”
ĐẠI CHÚNG THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG CHÂM NÀY, SẼ GIÚP LÀNG A DI ĐÀ THÀNH TỰU ĐẠI NGUYỆN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT