Tôn Chỉ

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

“PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT”

LUÔN LẤY GIẢNG KINH GIÁO HỌC, CHUYÊN TU CHUYÊN HOẰNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀM SỰ NGHIỆP ĐỘ SANH!

 

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG : 3 KHÔNG
“KHÔNG PHÂN BIỆT  –  KHÔNG THỊ PHI  –  KHÔNG CHẤP TRƯỚC”
THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG CHÂM NÀY, SẼ GIÚP LÀNG A DI ĐÀ THÀNH TỰU ĐẠI NGUYỆN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT