Đại Nguyện Của CS. DATN

KÍNH LẠY ĐỨC TỪ PHỤ A DI ĐÀ PHẬT KÍNH LẠY CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHỨNG MINH.

CON DIỆU ÂM THIỆN NHÂN (DATN) XIN PHÁT NGUYỆN.

1./ CON NGUYỆN TRỢ DUYÊN CHO TẤT CẢ NGƯỜI HỮU DUYÊN TÌM ĐẾN CON ĐỂ HỌ ĐƯỢC THUẬN DUYÊN TIẾN TU TỊNH NGHIỆP.

2./ CON NGUYỆN ĐI KHẮP NƠI HOẰNG PHÁP LỢI SANH, GIÚP NGƯỜI HỮU DUYÊN NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ.

3./ CON NGUYỆN LUÔN LÀ BẬC MÔ PHẠM, LÀ GƯƠNG SOI GIÚP CHO NGƯỜI HỮU DUYÊN PHÁT SANH TÍN TÂM, DŨNG MÃNH TIẾN TU, BỒ ĐỀ TÂM KIÊN CỐ ĐỂ CHỈ TRONG 1 ĐỜI NÀY ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

4./ CON NGUYỆN NHỮNG NGƯỜI HỮU DUYÊN VỚI CON MÀ ĐANG LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI, CON SẼ DÙNG MỌI PHƯƠNG TIỆN GIÚP HỌ PHẢN TỈNH, KÍNH TIN TAM BẢO, QUY HƯỚNG TỊNH ĐỘ, NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Ngày 15/3/2005.